Om homøopati

Hvad er Antroposofisk Homøopati?

 

Holisme

“Ordet holisme stammer fra det græske ord holos, som betyder hel. Det er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, der lægger vægt på at betragte fænomener som helheder, snarere end som sammensatte enkeltdele. Holisme siger at helheden er mere end summen af delene.”

Antroposofisk Homøopati tager udgangspunkt i en opfattelse af, at mennesket skal ses og forstås ud fra fire planer:

N

Individets livskraft eller vitalitet - Æterlegeme

N

Det materielle og fysiske plan

Undersøges fysisk eller teknisk som i traditionel medicin.

N

Det mentale plan - astrallegeme

Det psykologiske eller følelsesmæssige område.

N

Det individuelle plan - jeg'et

Den spirituelle individualitet eller personens karakter

I modsætning til traditionel medicin ser man i antroposofisk homøopati på alle fire planer og danner sig et billede af det enkelte menneske ved at se på det hele menneske.

En holistisk tilgang

I Antroposofisk Homøopati har man med andre ord en holistisk tilgang, hvor man betragter hele organismen i et udrednings- og behandlingsforløb for at finde årsagen til sygdom.

Mere end hvad øjet ser

Det hele dyr/menneske eller den hele organisme består af mere end blot hvad øjet ser, eller hvad der kan måles og vejes.

Den traditionelle medicins tilgang

Når dyrlægen eller lægen skal udrede en patient, består størstedelen af arbejdet i at man udtager prøver, blod, væv, tager blodtryk og selvfølgelig fysisk undersøger kroppen. Og ud fra svarene af disse, stilles en diagnose, og på det grundlag kan der igangsættes en medicinsk behandling, eller foretages kirurgiske indgreb.

Den Homøopatiske tilgang

Den Antroposofiske Homøopati ser alle levende væsener som bestående af mere end bare den fysiske krop! Der er NOGET der holder kroppen i live, eller gør den levende. Noget man ikke kan se, men måske noget man fornemmer. Et eksempel er at kroppen viser tegn på smerter, eller uro, eller at appetitten ikke er som den plejer. Træthed, ulyst og måske ligefrem tegn på depression. Men der kan ikke måles noget galt. Er man så rask eller hypokonder? eller fortæller kroppen, at noget er på vej ned i den fysiske del af kroppen, men lige nu ligger det i ”energikroppen”? Og hvad nu hvis man kan behandle på de ubalancer der ligger i ”energikroppen” inden de manifesterer sig i den fysiske krop?

Homøopatisk analyse

Som en konsekvens af den holistiske tilgang til forståelse af mennesker og dyr, arbejder homøopaten med at se i helheder og billeder, når udredningen, der danner grundlag for behandlingen, laves.

Livserfaringer og deres påvirkning af kroppen

Der forsøges at gå så langt tilbage man nu kan i et dyr eller menneskes liv. Det er vigtigt at vide, hvad der er oplevet, for alt hvad vi oplever i det ydre lagres som hukommelse i det indre – det gælder ikke kun de gode ting, der lagres i hukommelsen, det gælder i høj grad også de mindre gode oplevelser, også chok og traumer. Kroppen husker altså alt, og alt hvad vi oplever opfanges i første omgang i de 4 energi planer og rammer fysisk som det første af nyresystemet. Uanset hvor kraftig impuls der rammer nyresystemet, sætter det gang i mange systemer, jo mindre impuls eller nedslag, jo bedre kan kroppen håndtere det, og selv vende tilbage i normalområdet igen. Men jo kraftigere impuls eller nedslag, desto større belastning, ikke bare på nyresystemet, men på samtlige af kroppens celler og organsystemer.

Kroppens symptomer – udtryk for en bagvedliggende ubalance

Så jo længere tid en tilstand har varet, desto flere symptomer har kroppen vist og desværre er hvert af disse mange symptomer som kroppen udviser, blevet erkendt som diagnose eller lidelse, og er blevet behandlet med ”slå-ned” terapi, i stedet for at blive set på, ikke som diagnose eller lidelse, men som symptom på noget bagvedliggende. Med andre ord – et billede på noget andet. Ofte kan alle symptomer pege i den samme retning, og man kan meget præcist sige hvorfra de kommer, og hvorfor de er der.

Udarbejdelse af Homøopatisk behandlingsplan

Med udgangspunkt i den individuelle analyse klarlægges en detaljeret livs- og sygdomshistorik, så der kan udfærdiges en grundig behandlingsplan. De valgte homøopatiske præparater skal tilpasses klienten, og processen er et samarbejde mellem behandler og klient, og er afgørende for erkendelsen af de forandringer der skal gøres, for at kroppen kan vende tilbage til en sund proces. Klienten inddrages og deltager aktivt i hvert trin af processen.

Hvad er homøopatisk medicin?

Homøopatisk medicin er stærkt fortyndede stoffer udvundet af

  • Mineraler
  • Planter
  • Organer (fra biodynamiske grise)

Altså alle de 3 riger alt levende er skabt ud af. De meget fortyndede stoffer arbejder med kroppen, og giver ikke ordrer til noget bestemt, men vækker erindring i de forskellige organsystemer om hvordan systemerne oprindeligt er ment de skal arbejde på.

 Stresshormon

I dag er forsuring – eller lav pH – eller dårligt indre miljø, et symptom der opstår på grund af forøget stresshormon. Når stresshormon bliver en vedvarende tilstand i kroppen, påvirkes alle livsprocesser og organsystemer, og i kronologisk rækkefølge vil kroppen udvikle symptomer der fortæller hvor eller hvor langt kroppen er nået i nedbrydningen. Denne stressproces rammer:

  • Hormon
  • Nervesystem
  • Fordøjelse – omsætning og udskillelse
  • Immunsystem

De 4 systemer er afhængige af hinanden, og hvert enkelt system påvirker alle 4. Når stressprocessen aktiveres, rammes først nyre- og binyrer, som aktiverer HPA aksen. Denne akse vil aktivere en lang række hormon og signalstoffer, som så ikke længere er til rådighed for hvert enkelt af hovedsystemerne, hvorfor de mangler styring, og i løbet af kort tid kan man se symptomer fra hvert af systemerne. Derfor er det også meget svært uden hjælp fra homøopatien at bryde denne cyklus.

Behandlingen vil derfor tage udgangspunkt på denne platform med de 4 systemer. I starten er det er vigtigt at alle 4 systemer behandles, da de som nævnt hænger sammen som ét system.

Kroppen udviser en række symptomer, som kommer fra de 4 hovedsystemer, så både dem og de symptomer som fysisk har manifesteret sig, skal støttes i starten. Det er min erfaring at det er en god måde at nulstille den usunde aktivitet og gøre kroppen klar til at komme i balance.

Historien bag Homøopati & Antroposofi

I slutningen af 1700-tallet udførte den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann en række forsøg, som skulle vise sig at blive epokegørende. Selv om han ikke var smittet med sygdommen malaria, indtog han en dosis kinabark, som var datidens malariamedicin. Og han erfarede på egen krop, at medicinen i sig selv kunne fremkalde en koldfeberlignende tilstand, der lignede sygdommen malaria. Erfaringer, som han senere bekræftede gennem forsøg på andre raske mennesker.

Hahnemann fandt også ud af, at han kunne fremstille en meget stærkt virkende eller potent medicin ved gennem nogle særlige principper at fortynde og dynamisere medicinen af flere omgange. En medicin, der virkede på de selv samme symptomer, som det oprindelige stof kunne fremkalde. Og på baggrund af disse og mange andre forsøg opstillede han i 1796 det homøopatiske princip: ”lignende helbreder lignende” – eller ”similia similibus curantur” på latin.

Ordet ”homøopati” er netop sammensat af de græske ord ”homoios” og ”pathos”, som betyder hhv. lignede og lidelse.

Lige siden er den homøopatiske medicin blevet anvendt af tusindvis af læger og endnu flere alternative behandlere. Og millioner og atter millioner af mennesker i både Europa, Østen og USA nyder den dag i dag godt af medicinens på én gang milde og dybtgående virkninger. Nyere opgørelser viser, at ca. 75% af tyske og 70% af franske læger jævnligt ordinerer homøopatiske lægemidler. Og et af de mest solgte lægemidler i Frankrig er et homøopatisk lægemiddel.

Antroposofi – en vej til dybere indsigt

Er den indre verden virkelig, og kan vi bygge bro fra den ydre verden til den indre?

Helt fra barnsben var den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925) optaget af dette spørgsmål. Og med det afsæt grundlagde han senere antroposofien. Det er i dag en verdensomfattende bevægelse, som danner idégrundlag for bl.a. Rudolf Steiner-skolerne og den biodynamiske dyrkning.

Ordet ”antroposofi” stammer fra de græske ord ”anthropos”, som betyder ”menneske” og ”sofia”, som betyder ”kundskab”. Men antroposofi er ikke bare en kundskab om mennesket. Det er også en metode, vi kan bruge til at opnå erkendelse af os selv som åndelige væsener, fortæller Rudolf Steiner: ”Antroposofi er en erkendelsesvej, som vil føre det åndelige i menneskets væsen til det åndelige i verdensaltet”.

I Rudolf-Steiner-skolerne afspejles det bl.a. i de pædagogiske principper, som ikke kun understøtter elevernes intellektuelle evner, men også deres karaktermæssige egenskaber. Og i det biodynamiske jordbrug arbejder man i samklang med kosmiske kræfter, bl.a. ved at bruge særlige præparater, fremstillet af lægeplanter, og ved at så sine afgrøder ud fra en astronomisk så-kalender.

På opfordring af en gruppe læger gav Rudolf Steiner i begyndelsen af 1900-tallet også anvisninger i, hvordan man kunne udvikle en ny medicin med udgangspunkt i en dybere indsigt i naturen og de antroposofiske principper. Disse anvisninger er grundlaget for den antroposofiske homøopatiske medicin.

Antroposofisk medicin – medicin for krop, sjæl og ånd

”Sygdomme udspringer i det sjælelige og åndelige område”. Det er den forståelse Rudolf Steiner har udviklet den antroposofiske medicin ud fra.

Den antroposofiske medicin tager også udgangspunkt i de homøopatiske principper. Men hvor Hahnemanns homøopati er baseret på erfaringer og forsøg, gav Rudolf Steiner sine anvisninger ud fra en dyb indsigt i samspillet mellem mennesket og naturen.

På baggrund af Rudolf Steiners retningslinjer dannede en gruppe læger i begyndelsen af 1920’erne en række større og mindre klinikker i Schweiz og Tyskland. Det schweiziske firma Weleda blev grundlagt. Og i dag er det verdens største producent af antroposofisk medicin med store afdelinger i Tyskland og Schweiz, og filialer i andre vestlige lande, bl.a. Sverige. Det næststørste antroposofiske lægemiddelfirma Wala ligger også i Tyskland.

I dag arbejder tusindvis af læger verden over med den antroposofiske medicin. I Tyskland findes bl.a. flere antroposofiske hospitaler og nerveklinikker. Det største antroposofiske hospital Herdecke ligger i Ruhr-området. Hospitalet har ca. 500 sengepladser, 13 fagafdelinger, 2.000 ansatte og en tilknyttet sygeplejeuddannelse.

I sine anvisninger lagde Rudolf Steiner bl.a. vægt på, at fremstillingen af medicin skulle udføres af en kreds af mennesker, som var i gang med et personligt erkendelsesarbejde. En virkelig behandler bruger ifølge Rudolf Steiner både sit intellekt og sin intuition. Og han gav specifikke anvisninger i, hvordan man skulle fremstille forskellige lægemidler, som skulle virke forskellige steder i kroppen. Eksempelvis skal nogle midler koges, hvor andre ikke må udsættes for varme.

Allergica – antroposofiske lægemidler i Danmark

I Danmark grundlagde Peer Bach Boesen i 1984 firmaet Allergica amba. Den første danske lægemiddelvirksomhed, som fremstiller homøopatiske antroposofiske lægemidler inspireret af Rudolf Steiners anvisninger. Det betyder bl.a., at alle Allergicas homøopatiske lægemidler håndpotenseres, og at de såkaldte kombinationsmidler blandes i en omhyggelig og nænsom proces. Blandt andet produceres alle midler hver eneste gang direkte fra råvaren til den endelige potens. En mere tidskrævende proces, som til gengæld sikrer en meget høj kvalitet produkterne.

Læs mere på Allergicas hjemmeside: www.allergica.dk